รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

1. ผู้จัดการเขต

รายละเอียดงาน

 • บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของร้านชิคชาบู ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ระบบการบริการลูกค้าและความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • วางแผนการทำงานโดยวิเคราะห์และประเมินยอดขายเพื่อบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
 • วางแผนและจัดอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อการทำงาน
 • พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ ในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • อายุ 28 – 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารร้านอาหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์และมีใจรักงานบริการ
 • มีภาวะผู้นำ ทักษะการวางแผน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

2. ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

รายละเอียดงาน

 • บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานพนักงานในร้านชิคชาบู สาขาที่รับผิดชอบ โดยกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ระบบการบริการลูกค้าและความสะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ดูแลและควบคุมทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือของร้าน เช่น วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ
 • วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
 • วางแผนอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อการทำงาน
 • รับฟังและร่วมแก้ไขปัญหา โดยวางแผนรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
 • พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้คำแนะนำและสอนเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 26 – 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารร้านอาหารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์ มีใจรักการบริการ และมีความอดทน
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • มีภาวะผู้นำและมีทักษะการสอนงาน รวมถึงมีทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แม่ครัว / พ่อครัว

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหารให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ดูแลรับผิดชอบงานในครัว
 • ตรวจนับสต๊อกวัตถุดิบ
 • รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การเป็นกุ๊ก/แม่ครัว ในร้านอาหารอย่างน้อย 6 เดือน
 • มีใจรักในการทำอาหาร
 • รักความสะอาด
 • สามารถทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้
 • เรียนรู้เร็วและมีความคล่องตัวในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนสูง

4. แคชเชียร์

รายละเอียดงาน

 • ต้อนรับลูกค้าและให้บริการลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการอาหารก่อนรับชำระเงินลูกค้า
 • จัดทำรายงานการขายประจำวัน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถใช้เครื่องเก็บเงินได้
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักงานบริการ
 • ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนสูง

5.พนักงานเสริฟ

รายละเอียดงาน

 • ต้อนรับลูกค้าและพร้อมให้บริการลูกค้า
 • สามารถอธิบายเมนูอาหาร และตอบคำถามลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • รับออเดอร์และเสิร์ฟอาหารลูกค้า
 • ประสานงานระหว่างหน้าร้านและในครัว
 • ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบนโต๊ะอาหาร รวมทั้งพื้นที่ภายในร้าน

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักงานบริการ
 • ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันและมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนสูง

6. แม่บ้าน

รายละเอียดงาน

 • ทำความสะอาดภายในบริเวณร้านทั้งหมด
 • ล้างภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในร้าน
 • รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนสูง
 • มีความสุภาพเรียบร้อย